Pieter Neele - Guide to New Destinations in China

PRIVACYVERKLARING

(To read this pricacy statement in English please scroll down)

 

Als je een reis bij me boekt worden ten behoeve van de organisatie daarvan persoonlijke gegevens verwerkt. Je kunt daarbij denken aan bv. je geboortedatum en geboorteplaats, je paspoortfoto, je (e-mail)adres.

Als je reisadvies van me afneemt, raakt je e-mailadres bij mij bekend.

Ik ga met al die gegevens zorgvuldig om. Hieronder kun je daar in detail over lezen.

 

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING VAN REIZEN

Paspoortkopie

Als een binnenlandse vlucht of treinreis onderdeel uitmaakt van je reis, vraag ik je voorafgaand aan de reis een kopie van je paspoort aan te leveren. Die kopie is nodig voor het boeken van de tickets.

Je BSN (burger service nummer) is daarbij niet essentieel. Je kunt dat op je paspoortkopie onleesbaar maken.

Tijdens de reis kunnen paspoortkopieën ook gebruikt worden bij de aanschaf van kaartjes voor openbare bussen, en bij het inchecken in hotels.

Na afloop van de reis vernietig ik alle papieren en digitale paspoortkopieën die in mijn bezit zijn.

 

Visumverklaring

Voor de aanvraag van een Chinees visum wordt meestal een verklaring opgemaakt door de Chinese touroperator die betrokken is bij de organisatie van de reis. Die verklaring bevat (naast de voorgenomen reisroute) een deelnemerslijst met namen, geboortedata en paspoortnummers. Deze gegevens zijn voor alle deelnemers zichtbaar, doordat ieder afzonderlijk die verklaring indient bij zijn/haar visumaanvraag.

 

Je persoonsgegevens in het land van bestemming

In de meeste landen (en in ieder geval in China) zijn hotels, openbaarvervoersbedrijven en touroperators wettelijk verplicht de identiteit van hun klanten te registreren.

Ik heb op deze registratie geen invloed, noch op het al dan niet bewaren van de geregistreerde gegevens.

 

Gegevens van je contactpersonen en je reisverzekering

Voorafgaand aan een reis verzoek ik je een contactpersoon op te geven met wie ik contact op kan nemen als je iets ernstigs overkomt. Na afloop van de reis vernietig ik zijn/haar naam, alsmede zijn/haar bereikbaarheidsgegevens.

Tevens vraag ik je om de gegevens van je reis- en ziektekostenverzekering. Ook deze gegevens worden na afloop van de reis vernietigd.

 

 

E-MAIL EN ADRESSEN

Als je per e-mail met me correspondeert ga ik ervan uit dat je me toestaat die correspondentie en je e-mailadres te bewaren.

Per e-mail worden vaak afspraken gemaakt over een te volgen reisroute, reisvoorwaarden en de uitvoering van een reis. Reis je onafhankelijk van mij, maar laat je je over je reis wel door mij adviseren, dan verstrek ik dat advies per e-mail.

Als je na afloop van een reis aangeeft dat je je e-mailadres uit de correspondentie verwijderd wilt zien, zal ik daaraan gehoor geven.

Facturen bevatten altijd je huisadres en/of e-mailadres. Ik ben wettelijk verplicht die als onderdeel van de bedrijfsadministratie ten minste zeven jaar te bewaren.

 

 

DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

Gegevens worden uitsluitend met derden gedeeld:

-- indien het voor de uitvoering van een reis noodzakelijk is (zie de betreffende paragraaf hierboven)

-- indien een calamiteit of een gerechtelijk bevel dat vereist; je persoonsgegevens worden dan ter beschikking gesteld van de bevoegde overheidsinstanties

 

 

WEBSITE EN COOKIES

Deze website gebruikt geen cookies zolang je hem passief gebruikt, dat wil zeggen zolang je er slechts leest en kijkt.

Als je in het menu kiest voor ‘blog’ én bovendien commentaar achter laat onder een blogpost, dan worden er door de originele WordPress-software, die ik voor deze blog gebruik, cookies geplaatst op je computer of telefoon. Deze cookies dienen uitsluitend het gebruikersgemak. Alle details over WordPress cookies vind je hier:

https://wordpress.org/support/article/cookies/

Als je in het menu kiest voor ‘photos kom je terecht op de fotowebsite www.flickr.com. Je hebt dan te maken met het cookie- en privacybeleid van Flickr. Hier kun je lezen wat dat inhoudt: https://www.flickr.com/help/privacy

 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

 

PRIVACY STATEMENT

 

If you book a tour with me, I need some of your personal data for its organisation. Think for instance of your place and date of birth, your passport photo, your (email) address.

If you ask me for travel advice, your email address becomes known to me.

I deal with these data with the utmost care. Details about this you can read below.

 

 

USE OF PERSONAL DATA FOR THE ORGANISATION OF TOURS

Passport copy

If a domestic flight or train trip is part of your tour, I ask you to send me a copy of your passport ahead of the tour. This copy is needed to book the tickets.

During the tour passport copies can also be used when buying tickets for public buses, and at check-in in hotels.

After the tour I destroy all paper and digital copies in my possession.

 

Visa document

To apply for a Chinese visa, the Chinese tour operator involved in organising the tour usually prepares a document that includes (apart from the planned itinerary) a list of travelers  with their names, dates of birth and passport numbers. These data are visible to all members of the tour group, as each of them has to supply this document when applying for the visa at a Chinese consulate.

 

Your personal data in the country of your destination

In China, as in most other countries, hotels, public transportation companies and tour operators are required by law to register the identity of their clients. I have no control over this registration, nor over the way and the period of time the registered data are being saved.

 

Emergency contacts

Before the start of a tour I ask you for the details of someone to contact in case of emergencies. After the tour is finished I delete his/her name and their email and mobile phone number.

I also ask you for the details of your travel and health insurance. These details too I delete after the tour.

 

 

EMAIL AND ADDRESSES

If you correspond with me using email I assume you allow me to save that correspondence and your email address.

Email is often used to agree on an itinerary and terms of a tour. If you travel independently but use my advice for your travels, then I provide that advice by email.

If after a tour you make it known to me you want your email address deleted from the correspondence, I will do so.

Invoices always include your home address and/or email address. I am required by law to keep them as part of my business administration for at least seven years.

 

 

SHARING OF DATA WITH THIRD PARTIES

Data are only shared with third parties:

-- if it is necessary for the organisation and running of a tour (see the section above)

-- if a calamity or a court order requires me to do so; your personal data will in that case be shared with the responsible government institutions

 

 

WEBSITE AND COOKIES

This website does not use cookies as long as you use it passively, that is as long as you only watch and read.

If in the menu you choose ‘blog’ ánd besides leave a comment at a blogpost, than the original WordPress software that I use for this blog, will place cookies on your computer or telephone. These cookies only serve convenience. All details about WordPress cookies you find here:

https://wordpress.org/support/article/cookies/

If in the menu you choosephotosyou are led to photo website www.flickr.com. You than fall under the cookie and privacy policies of Flickr. Here you can read full details of those policies:

https://www.flickr.com/help/privacy